รณกร โชติรัตน์

ข้อมูลผู้สอน
รณกร โชติรัตน์ (หยก)

Audio Engineer จาก Hillsong International College ประเทศออสเตรเลีย