ดนตร์ เพ่งบุญ Don Pengboon

ข้อมูลผู้สอน
ดนตร์ เพ่งบุญ Don Pengboon (อาจารย์ดนตร์)

อาจารย์ผู้สอน เอกดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มือกึตาร์และนักแต่งเพลงอิสระจากวง Contemporary jazz นาม Backpackers และโปรเจ็คเดี่ยว i Play Alone เล่นดนตรี เชิงท่องเที่ยว ในรูปแบบดนตรี Ambient, Free improvisation. การศึกษา - ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาดนตรีตะวันตก เอกการประพันธ์เพลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปัจจุบัน -อาจารย์พิเศษ Guitar Performance สาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม -อาจารย์สอนกีตาร์ สถาบันดนตรี Distortion Guitar Studio. -นักดนตรีอิสระ ช่องทางติดตามผลงาน IPlayAlone https://www.youtube.com/iplayalone https://www.facebook.com/iplayaloneD Tha Backpackers ( band) https://www.facebook.com/TheBackpackersProject