นราธิป พินิจ

ข้อมูลผู้สอน
นราธิป พินิจ (Draffy)

Composer, Arranger, Sound Engineer ที่ Music Production กำลังศึกษาที่ Graduate to LinkedIn เคยศึกษา Jazz Studies ที่ College of Music, Mahidol University